Het doel van onze vereniging / Le but de notre Association

Uitleg HTML afbeelding * - Réunir les anciens membres du Corps de la Gendarmerie.
* - Samenkomen van oud-leden van de Rijkswacht
* - Maintenir et promouvoir parmi ses membres les valeurs humaines et professionnelles de ce Corps d'élite.
* - Handhaven en bevorderen van de menselijke en professionele waarden onder de leden van dit elite korps ..
* - Assister, dans la mesure des moyens de l'association, ses membres et leurs familles lorsqu'ils sont en difficulté.
* - Helpen van de leden en hun familie , binnen de mogelijkheden van de vereniging, als ze in de problemen zijn.

Organigram

Onze vereniging is naar oude rijkswacht gewoonte duidelijk gestructureerd. Voor de continuïteit zorgen onze --beheerders
Onze - - afgevaardigden- - dan weer verzorgen het dagelijks contact met de leden uit hun omgeving.
Onze sterkte wordt bepaald door onze -- leden
en last but not the least onze - - sponsors deze hebben wij broodnodig

Notre association vient d 'une ancienne coutume bien structurée de l 'ex- gendarmerie .
Nos --administrateurs ont assurés dans cette continuité 
Nos --représentants assurent un contact permanent avec les membres de leur région .
Notre force est déterminée par le nombre de nos -- membres .

Last but not least merçi à tous nos - - sponsors pour leur aide

Agenda

Wij zitten niet stil er is steeds wat te doen consulteer onze agende door - -hier te klikken
Uw voorstellen worden verwacht , de mogelijkheid zal in comité besproken worden Houd rekening met het feit dat het grootste probleem van het voorstel waarschijnlijk is het vinden van een "begeleider" om u bij de realisatie te helpen .

Il y a toujours quelque chose à faire , nous ne sommes pas inactifs consulter notre agenda en - - cliquant ici
Vos propositions sont attendues, les possibilités en seront discutées au conseil d'administration. Il est a noter que le problème principal sera de trouver un "accompagnateur" pour finaliser avec vous la réalisation de vos projets.

Statuts / Statuten

Nos statuts ont été publiés dans le Moniteur Belge du 21/03/2012 et vous pouvez le consulter en - - cliquant ici.

Onze statuten zijn verschenen in het staatsblad van 21/03/2012 u kan deze ten alle tijden consulteren door hier - -te klikken.